test

Noul program Casa Verde Fotovoltaice 2024, programat să înceapă din august-septembrie 2024, va oferi finanțări crescute până la 30.000 de lei.

Noul program Casa Verde Fotovoltaice 2024, programat să înceapă din august-septembrie 2024, va oferi finanțări crescute până la 30.000 de lei.

Noul program Casa Verde Fotovoltaice 2024, programat să înceapă din august-septembrie 2024, va oferi finanțări crescute până la 30.000 de lei. Aceasta include nu doar costurile pentru panourile fotovoltaice, ci și pentru bateriile de stocare a energiei.

Finanțarea suplimentară de 10.000 de lei se va adăuga celor 20.000 de lei deja disponibili, aducând suma totală la cel puțin 30.000 de lei.

Casa verde fotovoltaice 2024- documente necesare la înscriere
Documentele sunt prevăzute în anexa Ghidului de Finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Dacă solicitantul este persoană fizică, documentele care trebuie încărcate în aplicația informatică a AFM sunt:

Cererea de finanțare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;

Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;

Actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea;

în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.