Angajari la Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Angajari la Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), operator de program pentru Programul RO10 – “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociala” (CORAI), finantat de Granturile SEE 2009-2014, deruleaza un amplu proces de recrutare. Oportunitatile de angajare pot fi consultate pe site-ul programului, la adresa www.granturi-corai.ro.

Mai jos redam unul dintre anunturile de angajare:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze prin selectie, pe baza calificarilor atestate prin CV si a documentelor solicitate la depunerea candidaturii si, ulterior, prin concurs, un Ofiter de proiecte, cod COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces.

Acesta va avea ca responsabilitati principale: pregatirea proiectelor care ii sunt repartizate pentru prezentare la subcomitetul de selectie al CD/CD, pregatirea contractarii proiectelor, urmarirea implementarii proiectelor repartizate (inclusiv prin vizite la fata locului), realizarea primei verificari a cererilor de plata si anexelor în cazul proiectelor de care este responsabil, pastrarea si arhivarea documentelor/proiectelor cu care lucreaza, planificarea bugetului destinat finantarii proiectelor repartizate si urmarirea executiei acestora, comunicarea cu diversi interlocutori, participarea la evenimente/instruiri, monitorizarea activitatilor bilaterale, finantate pe parcursul implementarii pentru proiectele repartizate.

Ofiterul de proiecte va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata, cu norma intreaga de 8 ore/zi respectiv 40 ore/saptamana, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

I.                   Organizarea concursului:

Concursul va consta in proba scrisa, proba practica si interviu preliminar.

Examenul/concursul va  consta in:

a) proba scrisa – timp alocat 1,30 ora – punctaj 100 puncte.Cel putin un subiect vizeaza evaluarea cunostintelor de limba engleza.

b) proba practica – timp alocat 1 ora – punctaj 100 puncte. Subiectele  vizeaza evaluarea cunostintelor de lucru pe calculator si test 1- evaluare comunicare si test 2 – stabilire scopuri/obiective, prioritizare timp si activitati, lucrul cu documente, arhivare. Rezultatul testelor se noteaza cu admis/respins.

c) interviu – se noteaza cu admis/respins

Candidatii care întrunesc minim 70 de puncte la proba scrisa si practica vor obtine calificativul PROMOVAT pentru faza a treia a examenului/concursului, respectiv  pentru  interviu.

Vor fi declarati promovati pentru interviu doar candidatii care au obtinut un punctaj de minim 70 de puncte, ca medie aritmetica a punctajelor de la proba scrisa si proba practica, cu conditia sa nu obtina mai putin de 60 puncte la vreuna din cele doua probe. Criteriul de departajare in cazul rezultatului egal este rezultatul probei scrise.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 26 ianuarie 2014, la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmtorul grafic de desfasurare al examenului/concursului:

Ora 10.00 -11.30 – Proba scrisa – cel putin un subiect in limba engleza

Ora 11.300 -11.45 – Pauza

Ora 11.45 – 12.45 – Proba practica

Ora 12.45-14.30 – Deliberarea comisiei de examen privind rezultatul de la probele scris si  practica

Ora 14.30 – Anuntarea candidatilor promovati pentru interviu, la sediul FRDS

Ora 14.30  – Candidatii promovati dupa proba scrisa si practica vor fi invitati la interviu cu comisia de examinare. La interviu se va solicita cel putin un raspuns in limba engleza. In situatia in care intervalul orar alocat pentru interviu este insuficient, in functie de numarul candidatilor, se va realiza programarea si pentru ziua urmatoare a candidatilor promovati, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la probele anterioare.

Candidatii trebuie sa raspunda in scris subiectelor de concurs stabilite pe baza bibliografiei privind reglementarile aplicabile postului, reglementarile finantatorilor, legislatia nationala, reglementarile europene etc., sa demonstreze ca poseda foarte bune abilitati de planificare si organizare, echidistanta si obiectivitate, cunostinte foarte bune de limba engleza si utilizare a calculatorului (aplicatiile Microsoft Office), precum si disponibilitate de deplasare in tara.

II.                Conditii de participare:

Pentru ocuparea postului de Ofiter de proiecte, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

Conditii generale cumulative obligatorii pentru toti candidatii:

a)    cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)    cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;

c)    varsta de minimum 18 ani impliniti;

d)    capacitate deplina de exercitiu;

e)    stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f)     sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g)    indeplinesc conditiile de studii, de vechime si celelalte conditii specifice solicitate.

Conditiile specifice:

–         Studii superioare ciclu I+ciclu II sau echivalent pentru domeniile: asistenta sociala, sociologie, psihologie, pedagogie, psiho-pedagogie, medicina, filologie, stiinte economice, juridice, ale comunicarii, administrative, politice

–         Calificari recunoscute la nivel national în management de proiect/monitorizare proiecte, dovedite cu diplome/certificate

–         Experienta de cel putin 3 ani in monitorizarea implementarii proiectelor cu finantari externe (fonduri europene si similare, de la Banca Mondiala etc.); reprezinta un avantaj experienta privind proiectele cu componenta sociala, avantaj care va fi luat in considerare la interviu.

–         Vechime în munca minim 6 ani

–         Cunostinte foarte bune de limba engleza – nivel C1

–         Cunostinte foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, gestiune baze de date)

–         Disponibilitate de deplasare in tara

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV  (format Europass), in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1.      act de identitate

2.      diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post

3.      copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca si experienta relevanta in activitatea de monitorizare/implementare proiecte

4.      adeverinta medicala de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post

5.      cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari

la adresa de e-mail: office@frds.ro sau  pe fax  la nr.: 021/315.34.15,  pana la data de 4 februarie 2015, ora 24.00. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel.: 021/315.34.40, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.00 sau la nr.: 0721274984, persoana de contact Pop Mariana. Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului. Rezultatul preselectiei va fi comunicat pe site-ul www.frds.ro, sectiunea Oportunitati de angajare.

BIBLIOGRAFIE

–  Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial mechanism 2009-2014 (adoptat de EEA Financial Mechanism Committee pe 13 ianuarie 2011, confirmat de Standing Committee al statelor EFTA pe 18 ianuarie 2011, amendat pe 4 ianuarie 2012 si 14 martie 2013), cu anexele aferente (Programme Operators’ Manual, Information and Publicity Requirements etc.) – disponibil la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014

–  Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 246/2013;

–  OUG nr. 88/2012 privind privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014;

– OUG 23/2013, privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al SEE 2009-2014 si MFN 2009-2014, aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 242/2013 si normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul 659/24.07.2013;

– OUG nr. 34/2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

– ORDIN nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”, precum si în cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari.