Activități suplimentare pentru creșterea impactului Programului RO10-CORAI

Activități suplimentare pentru creșterea impactului Programului RO10-CORAI

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program al Programului RO10 “Copii şi tineri aflați în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanțat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014, a decis să aloce fonduri suplimentare acelor Promotori de Proiect care au asigurat o implementare eficientă și cu impact semnificativ a proiectelor finanțate în cadrul Programului. În acest sens, FRDS a lansat pe parcursul anilor 2015 și 2016 două facilități de finanțare denumite Plus și Plus 2, prin care s-au pus la dispoziția Promotorilor de Proiect finanțări în valoare totală de 4.992.872,96 euro, sumă rezultată din economii sau realocări ale unor sume contractate inițial pentru finanțarea proiectelor.

Prin intermediul facilităților de finanțare Plus și Plus 2, Promotorii de Proiect cu proiecte aflate în derulare, care au îndeplinit anumite criterii, au avut posibilitatea fie de a desfășura activități noi (care nu au fost prevăzute în proiectul inițial), fie de a asigura continuarea unor activități inițiale de impact, concomitent cu creșterea numărului de persoane din grupurile țintă. Beneficiarii acestor finanțări au putut amenaja și dota noi spații de furnizare a serviciilor (inclusiv locuri de joacă în incinta centrelor de zi pentru copii, nou create), acredita serviciile sociale furnizate prin proiect, organiza o paletă mai largă de activități adresate copiilor și tinerilor la risc etc.

Prin intermediul facilităților de finanțare Plus și Plus 2 au beneficiat de fonduri suplimentare 63 de proiecte, ceea ce a condus la contractarea în totalitate a fondurilor alocate proiectelor (28.123.294 euro).

Rezultatele de etapă ale Programului arată că, până la mijlocul anului 2016, 9.723 de copii și 5.260 de tineri, dintre care 6.929 de etnie romă, au beneficiat de servicii și au participat la activități derulate în cadrul proiectelor finanțate, 6.493 de părinți ai unor copii sau tineri la risc au beneficiat de servicii specifice de suport și 3.523 de specialiști din domeniile social și educație au dobândit noi cunoștințe și abilități în lucrul cu reprezentanții unor grupuri dezavantajate. De asemenea, au fost construite, reabilitate sau amenajate 42 de spații în vederea găzduirii de servicii pentru copii și tineri aflați în situații vulnerabile și au fost dezvoltate 75 de metodologii, instrumente și planuri de acțiune menite să combată practicile discriminatorii, respectiv excluziunea socială și economică a grupurilor dezavantajate.

Demarat în 2013, Programul a asigurat finanțarea a 101 proiecte, derulate de instituții publice și organizații neguvernamentale, care desfășoară activități în peste 300 de localități, în scopul îmbunătățirii situației copiilor și tinerilor aflați în situații de risc social (cu o atenție specială acordată populației de etnie romă) și dezvoltării de inițiative menite să reducă inegalitățile și să combată discriminarea grupurilor vulnerabile la excluziunea socială și economică. Termenul limită de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului este aprilie 2017.

Mai multe informaţii cu privire la derularea și rezultatele intermediare ale Programului RO10-CORAI sunt disponibile pe site-ul www.granturi-corai.ro.